K léčbě využíváme znalostí oborů psychiatrie a psychoterapie.

Psychiatrie je moderní lékařský obor. Zkoumá strukturální či funkční onemocnění mozku, která mají vliv na chování jedince ve vztahu k sobě či okolí. Základní psychodiagnostickou metodou je podrobný pohovor s vyšetřovaným.

Vstupní pohovor trvá cca hodinu. Konzultujeme jak psychické tak somatické obtíže. Rozebíráme kontext obtíží, klientovu minulost, rodinné a pracovní zázemí. Dotýkáme se témat běžných i méně běžných, kam až nás je klient ochoten pustit a sám si třeba i další reálie ve svém životě připustit. Pokud klient souhlasí, oceňujeme též informace od rodiny či blízkého okolí, které mohou dokreslit celkovou problematiku a nastínit její řešení.

Pohovor lze někdy doplnit o psychologické vyšetření či psychologické testování.

Pokud již dříve nebylo vyloučeno tělesné onemocnění coby příčina psychických změn, tak v indikovaných případech je vhodné provedení zobrazovacího vyšetření mozku či dalších somatických vyšetření, zejména neurologické, včetně laboratorních odběrů (např. vyšetření štítné žlázy, krevní obraz, jaterní testy, infekční onemocnění, autoimunitní markery atd.)

Některé laboratorní odběry jsme schopni provést okamžitě na našem pracovišti. V případě sexuologických či gynekologických obtíží je výhodou našeho pracoviště provázanost s gynekologickou ambulancí a možnost prakticky okamžité konzultace. Jindy spolupracujeme s externími praktickými lékaři či jinými specializovanými pracovišti. Stejně tak využíváme spolupráce s kvalifikovanými kolegy z oboru psychologie. Ve všech případech jsme schopni klientům na základě bohatých zkušeností vlastních a pak i klientských ohlasů doporučit vhodná pracoviště.

Na základě stanovení diagnózy je navržena léčba a to farmakoterapie, individuální psychoterapie, příp. kombinace obou.

Farmakoterapie

Farmakoterapie se využívá zejména u diagnóz typu psychózy, od středně těžce probíhajících poruch nálady a úzkostných stavů, u odvykacích obtíží, sebevražedných stavů, těžké nespavosti atd., obecně řečeno zejména akutních obtíží spojených s neschopností běžně fungovat.

 Dnešní psychofarmaka působí cíleně na příčiny a příznaky duševních chorob, nežádoucí účinky jsou minimální či žádné. Každopádně se efektem léčby na každé kontrole pečlivě zabýváme, případně nastavenou medikaci upravujeme tak, aby klientovi sedla co nejvíce „na míru“.Včasným nasazením medikace jsme schopni některé nemoci vyléčit, jindy alespoň stabilizovat, každopádně snížit negativní dopady duševních potíží na život jedince (dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidizace, narušení osobních vztahů, zhoršování somatických chorob). Včasné nasazení medikace může zabránit přechodné duševní nemoci chronifikovat či dokonce se zhoršovat.

Klient je vždy poučen o účincích dané medikace, jejích alternativách, délce užívání a celkovém průběhu léčby. Konzultujeme též přírodní medikamenty a možnosti v léčbě duševních poruch.

Další psychiatrické kontroly probíhají nejčastěji cca 1 x měsíčně, v případě nutnosti i častěji. Kromě efektu medikace a její preskripce je vždy dán prostor i na probrání dalších aktuálních témat v klientově životě.

Psychoterapie

Psychoterapie je volbou léčby na základně vstupního pohovoru zejména u neurotických stavů, osobnostních obtíží, v krizových situacích, lehčích depresí. Kombinace s psychofarmaky je vždy na individuálním posouzení. Psychoterapie je založena na dialogu mezi terapeutem a klientem. Všichni naši psychiatři kromě medicínského psychiatrického vzdělávání jsou též schopni nabídnout psychoterapeutické služby. Klient přináší svá témata, která se dále hlouběji zpracovávají a zařazují do kontextu celkového fungování klienta a vedou k většímu nadhledu sama nad sebou a adaptivnějším formám chování. V terapii integrujeme znalosti z více terapeutických škol, zejména:

Gestalt terapie (zaměření na osobu, zvýšení vnímavosti vůči svému emočnímu prožívání, tady a teď, využití imaginace, her)

Rogersovská terapie (kladení důrazu na terapeutický vztah, obnovení schopnosti brát sebe takového, jaký jsem)

Kognitivně-behaviorální terapie (nahrazování nežádoucího chování žádoucí formou plněním „domácích úkolů“, rekonstrukce automatických myšlenkových omylů a nahrazení funkčnějšími a efektivnějšími postoji pro život)

Systemická terapie (využití vlastních pozitivních zkušeností svého chování klienta k opětovné aplikaci, motivace k seberozvoji, koučování)

Transakční analýza (role člověka ve společnosti, sociální hry)

Racionální terapie (srozumitelné vysvětlení a poučení o podstatě a příčinách potíží klienta, vedení ke správnému životnímu stylu, dodržování zásad psychohygieny)

Sezení trvá 50 minut a opakuje se dle domluvy s klientem nejčastěji zpočátku á 1x za 7-14 dní, s odstupem se frekvence setkání snižuje.V rámci těchto sezení je též řešena případně i výše zmiňovaná farmakoterapie, pokud se jeví jako vhodná.

Fototerapie

Specialitou našeho pracoviště je alternativa či kombinace farmakologické léčby – fototerapie, léčba světlem. Tato metoda je indikována zejména k léčbě tzv. zimních depresí, kdy pro nedostatek denního světla jsou někteří z nás  náchylní k větší únavě, zhoršení nálady, uzavírání se do sebe, zvýšení chuti k jídlu. Optimálně probíhá aplikace světla z fotolampy během deseti sezení po 30-60 minutách v ranních hodinách.  Dochází k úpravě stavu, projasnění nálady, zvýšení výkonnosti, je možné též zlepšení kožních obtíží a zraku.

A něco navíc

Dále kromě psychiatrické a psychoterapeutické intervence nabízíme též jednorázovou konzultaci v krizové situaci či poradenství a návrh dalšího postupu v případě obtíží někoho Vašeho blízkého.

V případě akutních obtíží či při výrazném zhoršení stavu jsme schopni domluvit hospitalizaci či pobyt ve stacionářích, kam se denně dochází a tyto stacionáře jsou většinou tématicky orientované. Dále nabízíme kontakty na podpůrné skupiny pro nemocné či jejich příbuzné, chráněnná pracoviště. Podporujeme seberozvoj doporučováním vhodné odborné tak populárně naučné literatury. Kromě běžné ordinační doby lékařů realizujeme krátké konzultace též prostřednictvím emailové adresy ordinace@gyncare.cz.

Preferujeme klientsky partnerský přístup, tj. jsme otevřeni diskusi o navrhovaných postupech léčby. Zdůrazňujeme individuální vhled do klientova života a spolupráci založenou na dialogu s klientem. Diskrétnost služeb je samozřejmostí.

Základem je pro nás vytvoření vztahu s klientem, který je založený na otevřenosti, lidskosti a důvěře, včasnosti a efektivnosti léčby. Přinášíme pomoc, podporu a úlevu.